۱۳۹۰/۱۲/۱۰

شادی

تا وقتی که موفقیتهای دیگران را به نام خود بزنیم و شادمان کند
و تا وقتی که از موفق نشدن دیگران هم لبخندی بر لبانمان بیاید
هیچگاه شادی واقعی را درک نخواهیم کرد

۱۳۹۰/۱۱/۱۸

این صداست که می ماند

صفحه گذاشتن تا پخش کردن آهنگهای مورد علاقه ات از ابر موسیقی ات. تاثیر تکنولوژی بر موسیقی هر چه باشد, جوهره ی اصلی اش که همانا صدا باشد را تحت تاثیر نگذاشته.