۱۳۹۱/۹/۹

بهترین فدراسیون

چه قاره‌ی داغانی باید باشد که بهترین فدراسیون فوتبالش این از آب در بیاید. شما خودتان داور. کدام دستاورد بزرگی فوتبال این کشور داشته که اکنون بهترین شود؟