۱۳۹۰/۴/۲۴

شیدا بر روی بلاگر

شیدا در حال تغییراتی هستش. از روی سایت قبلی اش در آمده و دارد بر روی بلاگر ادامه حیات می دهد. یک کمی این وسط مسطها ممکن هستش که گوگل بهتان ناسزایی بگوید وقتی شیدا را می بینید ولی خیلی طول نمی کشد.