۱۳۹۰/۱۲/۱۰

شادی

تا وقتی که موفقیتهای دیگران را به نام خود بزنیم و شادمان کند
و تا وقتی که از موفق نشدن دیگران هم لبخندی بر لبانمان بیاید
هیچگاه شادی واقعی را درک نخواهیم کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر