۱۳۹۷/۱/۱۲

۳۷۵۳امین زادروز اشوزرتشتدر چنین روزی زرتشت چشم به این گیتی گشود و هنوز که هنوز هست ایرانیان و زرتشتیان آن روز خجسته را جشن می‌گیرند. زادروزش خجسته و شادباش!

ویدیوها از شادمانی‌اشان در کانادا می‌باشد!