۱۳۹۱/۵/۲۶

زلزله

ایران کشوری زلزله خیز است. ژاپن کشوری زلزله خیز است.
...
دردناک هست خواندن اخبار این چند روزه و همدردی نکردن با آذرآبادگانی ها