۱۳۹۰/۷/۷

خودکشی

اسم خود کشی که می آید همیشه با خودم می گفتم أدم خیلی باید شجاع باشد که این کار را بکند و از هر کسی بر نمی آیدش ولی وقتی که خودکشی و بعدش را می بینی از این شجاعت نفرتت می گیرد. چیزی که به سر اطرافیان می آید یک نوع خودکشی روحی خیلی کند برایشان خواهد بود. در شچاع بودنش بحثی نیست ولی شاید بشود گفت شجاع خودبین. شاید هم نشود.

۱۳۹۰/۷/۵

کم کردن اشتراکهای وبلاگی ام

کمتر وقت می شود که به وبلاگهای فارسی بهشان سر بزنم ولی دیروز تصمیم گرفتم همه مطالب نخوانده را بخوانم. یا وبلاگستان تعطیل شده و یا من دیگر با مطالبش کیف نمی کنم. به نظر من از بالای صد تا وبلاگی که می خواندم دو تا یا سه تایشان به درد می خورد. شرمنده بقیه وبلاگها. مجبور شدم لغو اشتراکتان کنم