۱۳۸۸/۲/۲

فوتبال گل و بلبل

آخر برادر عرضه نداری قبول نکن. تیم دسته سوم چهارمی که بهت ندادند که می خواهی با منم منم قهرمانش کنی. اگر عرضه هم داری این کارهایت چی بود دیگر. حالا چهار تا تو یک بازی داخلی بهت آمدند و توهین کردند. گیریم که آنها هم برنامه ریزی شده و از روی حساب بوده, مگر تو ادعای خدمت به وطن و بردن تیم ملی به جام جهانی را نداشتی ؟ مگر نمی خواستی که کاری بکنی که ایرانیان خوشحال بشوند ؟ یا این که همین طوری آمده بودی خودی نشان بدهی و از خودت اثری به جا بگذاری و در بری ؟ اصلا تو این چند مدته که سر کار بودی با کسی درباره فوتبال هم حرف زدی ؟ اصلا آمدی ببینی این تیمی که بهت دادند 6-6-6 دارد بازی می کند یا 3-3-3 که همه اش سه کرده ؟ اصلا یکی را زنگش زدی بپرسی یارو نظرت درباره تیم چی چی هستش ؟ حالا هی این و آن را بهشان تهمت بزن که خرابکاری می کردند و سنگ می انداختند و از این برنامه ها. بابا تو که به قول خودت به اندازه دو برابر سن عادل تو فوتبال ایران جان کندی دیگر قبل از آمدن به تیم ملی باید اینها را می دانستی که قبول کردی.

mayeli-kohan

اوهوی تویی هم که از روی بیکاری پاشدی آمدی 3 تا بازی دیگر را قرارداد بستی, حواست باشد, این دفعه اگر بیایی و بگویی روابط پشت پرده بود و من نمی دانستم و صادق نبودند و یک چیزی می گفتند یک کار دیگر می کردند دیگر تو کتمان نمی رود, آن دفعه اول بود که خیلی حال کردیم باهات. حالا که می دانی شرایط چیه و می دانی که نمی شود جنتلمنانه تو این فوتبال پیروز شد آمدی, توقع نداشته باش که هر جوری که شده ازت طرفداری کنیم.

ghotbi

تو این گیر و ویر, این رییس فدراسیون فوتبال را عشق است. که حرف زده, نزده تکذیب می کند, تایید می کند.

۱ نظر: