۱۳۸۳/۱/۳

پروین اعتصامی

نوروز
نوروزوزید و کرد گیتی را معطر


سپیده دم نسیمی روح پرور
به باغ و راغ بد پیغلم آور
تو پنداری ز فروردین و خورداد
سترد از چهره گرد بید عرعر
گرفت از پای بند سرو شمشاد
بسیط خاک شد پر لولوتر
ز گوهر ریزی ابر بهاری
درختان را تبارک ، سبز چادر
مبارکباد گویان در فکندند
نپوشاندند رنگین حله بر در
نماند کاندر چمن یک شاخ کانرا
هوا گردید مشکین و معطر
ز بس بشکفت گوناگون شکوفه
زمرد همسر یاقوت احمر
بسی شد بر فراز شاخساران
گهی پیدا و دیگر که مضمر
در اوج آسمان خورشید رخشان
جهان ، ز آلوده کاری ها مطهر
فلک از پست رایی ها مبرا
پروین اعتصامی

۱ نظر: